اوقات شرعی
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

سمتمدیر امور آموزشی موسسه آموزش عالی رشد دانش

نام و نام خانوادگیریحانه بهار

مدرک تحصیلیلیسانس

مرتبه علمی دانشگاهی :

رشته تخصصیعلوم سیاسی

آدرس ایمیلbahar@roshdedanesh.ac.ir

تلفن تماس :33481781

شرح وظایف :

1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها ، مقرارت و فرآیند های آموزش موسسه ، منطبق بر قوانین ، مصوبات ، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی .

2
ـ برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی  هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزراش لازم به هیات رئیسه .

3-
پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی.

4-
اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت .

5-
برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت  تعامل علمی آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانیاسلامی .

6-
برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز ، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین .

7-
اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی .

8-
ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی ، کارآمدی اعضای هیات علمی موسسه ،غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت متبوع.

9-
برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه .

10-
نظارت و ارزیابی فرآینداجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع .

11-
اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری ، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی موسسه ، مطابق با مصوبات ، مقررات و آئین نامه های مربوطه .

 

 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved